Về thời gian nhận lễ phục và quy trình dự lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2018 đối với sinh viên và người thân dự lễ

nhanbang

Ban tổ chức thông báo đến các sinh viên và người thân dự lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2018 thực hiện đúng theo quy trình tham dự buổi lễ (chi tiết trong file đính kèm)

Trân trọng./.