Thông báo v/v công bố kết quả xét cấp học bổng và khen thưởng cho sinh viên năm 2018

Gửi sinh viên,

Hội đồng Khen thưởng và Kỷ luật sinh viên - Trường Đại học Võ Trường Toản công bố kết quả xét cấp học bổng và khen thưởng cho sinh viên năm 2018.

Sinh viên tra cứu theo đường dẫn sau: http://vttu.edu.vn/component/kqhocbong

Trân trọng thông báo./.