Trang chủ Giới thiệu
Phòng Quản lý chất lượng

CHỨC NĂNG

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thanh tra trong phạm vi nội bộ của Trường.

NHIỆM VỤ

a) Công tác đảm bảo chất lượng

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng.

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đảm bảo chất lượng trong toàn Trường.

- Xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng; tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành.

- Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá và công tác đảm bảo chất lượng tại đơn vị và tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trong toàn Trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hội thảo, lớp bồi dưỡng, tập huấn hoặc các lớp đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

- Xây dựng quy trình khảo sát và thiết kế hệ thống công cụ phù hợp để đánh giá chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp; lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về toàn bộ các hoạt động của Trường định kỳ hàng năm.

- Tổng hợp, phân tích kết quả của hoạt động tự đánh giá, phối hợp với các đơn vị trong Trường đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá; làm đầu mối trong công tác triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá, phối hợp với các đơn vị trong Trường thường xuyên cập nhật các minh chứng theo các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng.

- Xây dựng và tuyên truyền về văn hóa chất lượng cũng như hiệu quả của các hoạt động đảm bảo chất lượng đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường nhằm nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo chất lượng.

- Chủ trì thực hiện công tác công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định.

- Tổ chức lưu trữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Nhà trường về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và khảo thí.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

b) Công tác thanh tra

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật.

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
Đang online: 119 - Hôm nay: 3281 - Hôm qua: 5409 - Tuần này: 24702 - Tháng này: 39736 - Tổng cộng: 33197382
IP của bạn: 18.207.240.77 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: