Trang chủ Thông báo TB v/v tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngữ văn Khóa 1
TB v/v tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngữ văn Khóa 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Số: 07/TB-KKHCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày  12  tháng  6  năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

đối với sinh viên lớp Đại học Ngữ văn niên khóa 2008 - 2012

Căn cứ Kế hoạch Tổ chức lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ văn ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Khoa Khoa học cơ bản,

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo đến toàn thể sinh viên lớp Đại học Ngữ văn niên khóa 2008 - 2012 (khóa 1) tham gia bảo vệ khóa luận tốt nghiệp những thông tin sau:

- Thời gian bảo vệ khóa luận: từ ngày 27/6 – 28/6/2012.

- Địa điểm: phòng 107 – Khu giảng đường Lý thuyết.

Yêu cầu toàn thể sinh viên lớp Đại học Ngữ văn niên khóa 2008 - 2012 khi tham gia bảo vệ khóa luật tốt nghiệp phải thực hiện đúng những nội quy, quy định của Trường, của Khoa Khoa học cơ bản cũng như quy định chung của pháp luật có liên quan và thực hiện nghiêm chỉnh theo nội dung thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- P.ĐT;

- P.TC-HC;

- P.QTTB;

- SV lớp Ngữ văn Khóa 1

- Lưu: Khoa KHCB.

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

ThS.Vũ Thúy Kiều

 
Đang online: 29 - Hôm nay: 193 - Hôm qua: 4478 - Tuần này: 193 - Tháng này: 89076 - Tổng cộng: 30566847
IP của bạn: 3.236.51.151 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: