Trang chủ Thông báo Quyết định kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy
Quyết định kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

Số: 375/QĐ-ĐHVTT-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày  04  tháng  01  năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kỷ luật học sinh, sinh viên vi phạm Nội quy Ký túc xá và Trường

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 18/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Võ Trường Toản;

Căn cứ vào Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng quy định tại Điều 36 Điều lệ trường Đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ vào Nội quy học sinh, sinh viên Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-ĐHVTT ngày 24/2/2009 của Hiệu trưởng;

Căn cứ vào Nội quy Ký túc xá Ban hành kèm theo Quyết định số 259/QĐ-ĐHVTT-CTSX&QLKTX ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng;

Căn cứ vào Thông báo số 35/TB-CTSV ngày 12/12/2011 về việc nhắc nhở hoàn thành tiền điện, nước tháng 10/2011 lần 3;

Căn cứ vào Thông báo số 37/TB-CTSV ngày 16/12/2011 về việc nhắc nhở hoàn thành tiền điện, nước tháng 11/2011 lần 3;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Công tác sinh viên và Quản lý Ký túc xá;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kỷ luật các học sinh, sinh viên Phòng B.303 và B.304 khu Ký túc xá Nam với hình thức: Nhắc nhở và không được tiếp tục đăng ký ở Ký túc xá từ học kỳ II năm học 2011-2012 (danh sách kèm theo).

Lý do: Không hoàn thành nghĩa vụ đóng tiền điện, nước tháng 10,11/2011.

Điều 2. Buộc các sinh viên có tên tại Điều 01 thực hiện nghĩa vụ đóng tiền điện nước tháng 10, 11/2011 và các nghĩa vụ khác (nếu có) từ ngày Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 07/01/2012.

Điều 3. Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Phòng Công tác sinh viên và Quản lý Ký túc xá, các đơn vị có liên quan và các học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: TC-HC.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Dương Đăng Khoa

 

Tập tin đính kèm
 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
Đang online: 42 - Hôm nay: 5270 - Hôm qua: 3844 - Tuần này: 16494 - Tháng này: 120924 - Tổng cộng: 32880434
IP của bạn: 3.226.122.122 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: