Trang chủ Tổ Chức Phòng - Ban Phòng Kế hoạch - Tài Chính

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Phòng Kế hoạch – Tài chính được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ – HĐQT-TC ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Hội đồng quản trị Trường trường Đại học Võ Trường Toản.

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc cho Nhà đầu tư, Hiệu trưởng lập kế hoạch, quản lý tài chính của Nhà trường; thực hiện thanh quyết toán mọi nguồn kinh phí theo chế độ; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính tại các đơn vị, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính của Trường.

NHIỆM VỤ

a) Công tác lập kế hoạch ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý tài chính; tổ chức thực hiện công tác kế toán, tài chính, tài sản của Trường theo quy định của Trường và theo pháp luật.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý, phân bổ các nguồn kinh phí và xây dựng kế hoạch dự toán thu chi cho hàng năm.

- Phối hợp xây dựng và hướng dẫn tổ chức thực hiện quy chế tài chính và chi tiêu nội bộ của Trường; chủ trì xây dựng các quy định nội bộ về quản lý tài chính khác phù hợp với quy định chung của pháp luật và thực tế của Nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị để đề xuất mức thu chi và thực hiện các chính sách thu, chi học phí, học bổng và các khoản thu chi khác phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác của Trường.

- Hướng dẫn, kiểm tra giám sát các đơn vị trực thuộc Trường lập dự trù, kế hoạch thu chi; thẩm định các nội dung liên quan đến tài chính của các hợp đồng kinh tế; quản lý và giám sát thu, chi kinh phí hoạt động của các đơn vị kinh doanh, dịch vụ trực thuộc Trường.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính trực tiếp quản lý kinh phí quỹ tiền lương, chế độ bảo hiểm và các chế độ khác cho cán bộ, giảng viên, nhân viên.

- Tổ chức hệ thống sổ sách, bộ máy kế toán thống nhất, tổ chức công tác kế toán, quản lý, tổng hợp tài chính của các đơn vị trong Trường theo đúng quy định của pháp luật về kế toán.

b) Công tác thanh, quyết toán

- Thực hiện việc thanh quyết toán đối với tất cả hoạt động trong toàn Trường theo đúng quy định hiện hành.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thanh, quyết toán các khoản thu, chi đối với các đơn vị kinh doanh, dịch vụ trực thuộc Trường; tập trung mọi nguồn thu, chi tại các đơn vị về Phòng Kế hoạch - Tài chính quản lý.

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án và Quản trị thiết bị và các đơn vị có liên quan theo dõi tài sản của Nhà trường; tiếp nhận các công trình mới, các máy móc, thiết bị để ghi nhận vào tài sản của Nhà trường trước khi đưa vào sử dụng, tổ chức các hội đồng thanh lý những tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư đã hư hỏng, không tiếp tục sử dụng.

- Thực hiện chuyển lương hàng tháng cho cán bộ, giảng viên và người lao động, phát học bổng cho sinh viên theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài trường đối chiếu công nợ; đôn đốc thu hồi công nợ đối với các đơn vị trong và ngoài Trường; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà trường.

- Thực hiện kê khai, quyết toán và nộp các khoản thuế, tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt quyết toán các khoản thuế với cơ quan thuế.

- Thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định hiện hành.

- Phối hợp theo dõi, kiểm tra các hoạt động mua sắm, sửa chữa, sử dụng thiết bị, vật tư.

- Được Hiệu trưởng ủy quyền ký biên bản đối chiếu công nợ, biên bản hủy hóa đơn.

c) Công tác khác

- Thực hiện công tác bảo quản, lưu trữ và tiêu hủy chứng từ, hồ sơ sổ sách kế toán theo đúng quy định hiện hành.

- Tổ chức kiểm kê định kỳ và thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định; phối hợp các đơn vị thực hiện báo cáo liên quan đến tài chính của Trường theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Phối hợp thực hiện các công tác đảm bảo chất lượng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Tầng 1 - Khu hành chính - Trường Đại học Võ Trường Toản

Quốc lộ 1A. Tân Phú Thạnh. Châu Thành A. Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3953 123

 
Bảng quảng cáo
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG TIN CHUNG
Đang online: 53 - Hôm nay: 2832 - Hôm qua: 5409 - Tuần này: 24253 - Tháng này: 39287 - Tổng cộng: 33196933
IP của bạn: 18.207.240.77 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: