Trang chủ Tổ Chức Trung Tâm Trung tâm dịch vụ và marketing
Trung tâm Dịch vụ và Marketing

CHỨC NĂNG

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc tổ chức hoạt động trong sinh viên, công tác quản lý nội trú, ngoại trú của sinh viên; công tác dịch vụ và hỗ trợ sinh viên.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác phục vụ cộng đồng của Trường; các hoạt động dịch vụ, sự kiện và marketing của Trường.

NHIỆM VỤ

a) Tổ chức hoạt động trong sinh viên

- Giáo dục tư tưởng chính trị:

+ Giáo dục, tuyên truyền để sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cảnh giác và biết phê phán những hành động, luận điểm xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước.

+ Phát huy vai trò của tổ chức, câu lạc bộ có liên quan của Nhà trường trong các hoạt động học tập, rèn luyện đối với sinh viên; tạo môi trường thuận lợi để sinh viên rèn luyện phấn đấu, gia nhập tổ chức đoàn thể và Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Giáo dục đạo đức, lối sống:

+ Giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên giá trị, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và quy tắc, đạo đức nghề nghiệp; biết phê phán những tư tưởng, nhận thức lệch lạc, hành vi, ứng xử không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

+ Định hướng, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; giáo dục ý thức trách nhiệm của sinh viên đối với tập thể, cộng đồng và đối với nghề nghiệp trong tương lai.

- Phổ biến giáo dục pháp luật:

+ Giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

+ Nội dung giáo dục pháp luật đối với sinh viên tập trung vào các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện; pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng:

+ Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng khác có liên quan đến quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện, chủ động phòng, tránh những tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn về tinh thần, thể chất, danh dự cá nhân.

+ Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong sinh viên; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động giáo dục; tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

- Giáo dục thẩm mỹ:

+ Giáo dục kiến thức về thẩm mỹ để sinh viên biết trân trọng, gìn giữ, cảm thụ cái đẹp trong tự nhiên, đời sống xã hội và nghệ thuật.

+ Hình thành năng lực cảm thụ thẩm mỹ; năng lực sáng tạo nghệ thuật và khả năng gìn giữ, chuyển tải cái đẹp vào đời sống học tập, lao động của bản thân và cộng đồng.

+ Biết phát huy, truyền cảm hứng về giá trị cái đẹp của đời sống đến người khác; đồng thời có thái độ phê phán cái xấu trong hành vi ứng xử, trong giao tiếp.

- Giáo dục thể chất và y tế trường học:

+ Giáo dục, tuyên truyền để sinh viên nhận thức đúng vai trò, tác dụng của hoạt động thể dục, thể thao đối với sức khỏe; hướng dẫn sinh viên về nội dung, phương pháp tập luyện thể dục, thể thao và hình thành cho sinh viên thói quen thường xuyên tự luyện tập thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất; tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu các môn thể thao ngoài giờ lên lớp cho sinh viên.

+ Nâng cao nhận thức cho sinh viên về chế độ sinh hoạt, học tập điều độ, ăn uống bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm; không sử dụng trái phép chất kích thích, chất gây nghiện; trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh, tai nạn thương tích và các kiến thức, kỹ năng khác; tổ chức và triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe trong Nhà trường theo quy định.

b) Công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú

- Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú:

+ Tổ chức thực hiện các quy định về công tác sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định.

+ Tham mưu ban hành quy định công tác sinh viên nội trú, ngoại trú.

- Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học:

+ Tham mưu ban hành nội quy, quy định, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương và lực lượng công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong sinh viên và phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của Nhà trường.

+ Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến chính trị, tư tưởng và những hành vi, biểu hiện khác thường của sinh viên để có biện pháp xử lý, quản lý, giáo dục kịp thời; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc kích động, lôi kéo sinh viên tham gia các hoạt động gây mất an ninh, trật tự, các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp để phát hiện xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc về an ninh, trật tự trường học, các vụ việc liên quan đến sinh viên vi phạm pháp luật theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên:

+ Tuyên truyền, hướng dẫn các chế độ, chính sách của sinh viên.

+ Theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến sinh viên theo quy định.

c) Dịch vụ hỗ trợ sinh viên

- Công tác hướng nghiệp, khởi nghiệp và tư vấn việc làm: Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp của công tác tư vấn hướng nghiệp; hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, hướng nghiệp và việc làm theo quy định hiện hành.

- Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe:

+ Tư vấn, hỗ trợ sinh viên khi gặp phải các vấn đề về tâm lý - xã hội; phối hợp tổ chức các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe để hỗ trợ, can thiệp cần thiết khi sinh viên gặp phải các vấn đề ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần.

+ Phổ biến, tổ chức cho sinh viên thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

+ Tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho sinh viên; sơ, cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho sinh viên.

- Hỗ trợ tài chính:

+ Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm xây dựng, quản lý các quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ sinh viên theo quy định của pháp luật.

+ Hướng dẫn sinh viên tham gia tín dụng đào tạo theo quy định.

+ Tổ chức lựa chọn, trao học bổng tài trợ cho sinh viên xuất sắc, vượt khó, có hoàn cảnh khó khăn.

- Hỗ trợ đặc biệt: Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong trường học, tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên khuyết tật, diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Tổ chức, quản lý các dịch vụ hỗ trợ sinh viên: Internet, điện thoại, nhà ăn, căng tin, trông giữ xe, sân chơi, bãi tập, thiết chế văn hóa và các dịch vụ thiết yếu khác cho sinh viên theo quy định của pháp luật.

d) Công tác tổ chức sự kiện và marketing

- Tổ chức các hoạt động sự kiện, lễ hội, cuộc thi về văn hóa - chính trị - xã hội - thể dục thể thao theo kế hoạch của Trường.

- Tổ chức tuyên truyền các hoạt động của Trường trên các phương tiện truyền thông nhằm tuyên truyền và quảng bá thương hiệu Đại học Võ Trường Toản.

- Quan hệ báo chí và truyền thông; theo dõi, tập hợp các thông tin báo, đài và các loại hình truyền thông khác có liên quan đến Nhà trường để kịp thời báo cáo đến Ban Giám hiệu, đề xuất biện pháp xử lý các thông tin nói trên.

- Chịu trách nhiệm về nội dung và hình thức tuyên truyền, quảng cáo của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường thực hiện trong khuôn viên và xung quanh Trường thuộc thẩm quyền quản lý của Nhà trường.

đ) Công tác phục vụ cộng đồng

- Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện và báo cáo kết quả hoạt động liên quan đến công tác phục vụ cộng đồng; làm đầu mối hỗ trợ và tổng hợp báo cáo về các hoạt động của các đơn vị kinh doanh, dịch vụ trực thuộc Trường.

- Tổ chức hoặc phối hợp thực hiện hợp đồng với các đơn vị trong và ngoài Trường khai thác, sử dụng có hiệu quả các cơ sở, mặt bằng để phục vụ đời sống, sinh hoạt, học tập, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khuôn viên Trường.

e) Công tác khác

- Quản lý và đề xuất phương án quy hoạch trồng cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên Trường.

- Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


 
Đang online: 53 - Hôm nay: 2112 - Hôm qua: 4891 - Tuần này: 29524 - Tháng này: 123758 - Tổng cộng: 30933107
IP của bạn: 54.224.133.198 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: