Trang chủ Bản tin phòng CTSV Phổ biến quy trình xác nhận vay vốn cho học sinh, sinh viên
Phổ biến quy trình xác nhận vay vốn cho học sinh, sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 321/TB-ĐHVTT-CTSV

Hậu Giang,  ngày 15  tháng 12  năm 2010

 

 

THÔNG BÁO

V/v  phổ biến quy trình xác nhận vay vốn cho học sinh, sinh viên

Kính gửi:

-         Lãnh đạo các Khoa

-         Học sinh, sinh viên

 

Căn cứ Công văn số 10670/BGDĐT-KHTC, ngày 04/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường, Phòng CTSV & QLKTX thông báo đến Lãnh đạo các khoa, học sinh, sinh viên quy trình xác nhận vay vốn tín dụng như sau:

1. Đầu mỗi học kỳ Phòng CTSV & QLKTX sẽ thông báo thời gian xác nhận vay vốn cho học sinh, sinh viên, ban cán sự các lớp lập danh sách học sinh, sinh viên có nhu cầu vay vốn của lớp mình (theo mẫu đính kèm) gởi danh sách bằng văn bản và file về Phòng CTSV & QLKTX trước ngày:

+ HK1: 15/10

+ HK2: 15/02

2. Sau khi hết hạn nộp danh sách 05 ngày, ban cán sự các lớp liên hệ Phòng CTSV & QLKTX nhận giấy xác nhận vay vốn cho học sinh, sinh viên lớp mình:

+ HK1: từ 20 - 23/10

+ HK2: từ 20 - 23/02 

3. Ban cán sự các lớp thống kê số học sinh, sinh viên vay được vốn gởi về Phòng CTSV & QLKTX (theo mẫu đính kèm) trước ngày:

+ HK1: 01/01

+ HK2: 01/04

Trên đây là quy trình xác nhận và quản lý vay vốn của hoc sinh, sinh viên đề nghị Lãnh đạo các các khoa quan tâm triển khai đến học sinh, sinh viên được rõ và thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, P.CTSV & QLKTX

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Lê Thị Hà

 
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Tư vấn viên 1 - (0293) 3953 222
Tư vấn viên 2 - (0293) 3953 666
Tư vấn viên 3 - (0293) 3953 201
Tư vấn viên 4 - (0293) 3953 080
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ
THÔNG TIN TUYỂN SINH
Đang online: 87 - Hôm nay: 2362 - Hôm qua: 4017 - Tuần này: 2362 - Tháng này: 137814 - Tổng cộng: 23955412
IP của bạn: 54.224.91.58 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: